PRÁVNÍ OBLASTI

Nemovitosti a stavebnictví

Specializujeme se na poradenství při prodeji a akvizici nemovitostí, včetně provedení právní prověrky a přípravy, revize a vyjednávání smluvní dokumentace.

Komplexně poradíme při přípravě a realizaci rezidenčních i komerčních developerských projektů.

Poskytneme poradenství a zastoupení při jednání se stavebními i jinými úřady a ve všech vedených úředních řízeních před nimi.

Rozumíme problematice vztahů v rámci společenství vlastníků jednotek.

Právně poradíme při správě a pronájmu nemovitostí.

Smluvní poradenství

Dlouhodobě se zabýváme přípravou, revidováním a vyjednáváním smluv, a to jak v oblasti závazkových, tak věcných práv.

Dokážeme správně porozumět obchodnímu záměru klienta a vtělit ho do vhodného smluvního řešení. Klademe důraz na maximální míru realizace obchodní dohody stran v rámci mantinelů vymezených regulatorním rámcem.

Klientům radíme při sjednávání standardních smluvních typů (smlouva kupní, nájemní, o dílo apod.), rádi ale také pomůžeme strukturovat a připravit na míru smluvní řešení podle specifických požadavků klienta.

Rovněž poskytujeme poradenství při ukončování a vypořádání již existujících smluvních vztahů.

Řešení sporů

Máme rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v soudním a arbitrážním řízení ve všech stupních řízení, a to nejen v obchodních sporech.

Poskytujeme právní servis při výkonu soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů.

Rádi pomáháme klientům rovněž při mimosoudním řešení sporů, včetně vyjednávání a přípravy dohod o narovnání a soudních smírů.

Korporátní právo

Poskytujeme právní poradenství v oblasti práva obchodních společností. Pomůžeme se založením a vznikem nových společností, včetně získání potřebných podnikatelských oprávnění. Navrhneme vhodnou korporátní a skupinovou strukturu a nastavení vztahů mezi jednotlivými společníky nebo akcionáři.

Rovněž poradíme a budeme právně asistovat při konání valných hromad a schůzí dalších orgánů společnosti. Stejně tak poradíme při plánování a realizaci zvýšení či snížení základního kapitálu obchodních společností a při dalších změnách.

Zajistíme provedení auditu společnosti (due diligence), a to nejen v oblasti právní, ale podle potřeby rovněž v dalších oblastech (daňové, účetní a technické).

Poskytujeme poradenství související s povinností managementu jednat s péčí řádného hospodáře a s problematikou střetu zájmů.

Veřejné zakázky

Poskytujeme právní servis při přípravě a organizaci zadávacího řízení, včetně doporučení vhodné strategie zadávacího řízení nebo jiných druhů výběrových řízení. Stejně tak poradíme s přípravou nabídek uchazečů, včetně koordinace více subjektů podávajících společnou nabídku.

Zastupujeme klienty při přípravě a podání námitek proti rozhodnutí zadavatele, přípravě a podání návrhů na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a při následném soudním přezkumu jeho rozhodnutí.

Insolvence a restrukturalizace

Poskytneme poradenství a právní zastoupení klientům v insolvenčním řízení ve všech stupních, jak na straně věřitelů, tak i dlužníků, včetně zajištění přihlášení pohledávek do insolvenčních řízení a zastupování ve věřitelských orgánech. Poradíme při správě, restrukturalizaci a zpeněžení zajištěného majetku a připravíme k tomu potřebnou smluvní dokumentaci.

Zastupujeme klienty rovněž v souvisejících tzv. incidenčních řízeních a při obraně proti neoprávněným insolvenčním návrhům.

Hospodářská soutěž a veřejná podpora

Poskytujeme právní poradenství v oblasti soutěžního práva, a to jak v rovině posuzování soutěžních aspektů smluvních a dalších obchodních vztahů mezi podnikajícími subjekty, tak z hlediska přípravy compliance programů a prevence porušení soutěžních pravidel.

Zastupujeme klienty v řízeních před soutěžními úřady a v souvisejících soudních sporech.

Rovněž právně poradíme v otázkách veřejné podpory a dotačních programů.

Mezinárodní prvek

Přestože jsme česká právní kancelář orientovaná na tuzemskou klientelu, máme potřebné odborné a jazykové know-how pro právní poradenství s mezinárodním prvkem.

Poskytujeme právní servis zahraničním subjektům při jejich podnikání a vyřizování záležitostí v České republice.

V případě právních záležitostí v oblasti zahraničních jurisdikcí zajišťujeme kvalifikované právní zastupování lokální právní kanceláří.

Ochrana osobních údajů

Máme bohatou praxi s poradenstvím v oblasti ochrany osobních údajů včetně GDPR compliance. Poskytujeme právní podporu s dodržením veškerých zákonných požadavků v této oblasti, jak v rámci nastavení interních firemních procesů, tak při zpracovávání osobních údajů třetích osob.

Zastupujeme klienty při uplatnění jejich práva na výmaz a dalších práv přiznaných GDPR, a to vůči všem typům správců osobních údajů, včetně provozovatelů vyhledávačů Seznam.cz a Google.com.

Zastupujeme klienty v řízeních vedených Úřadem pro ochranu osobních údajů a v případných navazujících řízeních před správními soudy.