AKTUALITY

Alternativní vymezení předpokladů přípustnosti dovolání

Ústavní soud České republiky ("Ústavní soud") ve svém nálezu ze dne 31. srpna 2021, sp. zn. I. ÚS 2904/20, dospěl k názoru, že alternativní vymezení předpokladů přípustnosti dovolání, kdy za jeden předpoklad bylo označeno, že rozhodná otázka v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, a za druhý alternativní předpoklad bylo označeno odchýlení od konkrétně označené ustálené rozhodovací...

číst více

Zákaz překvapivého rozhodnutí soudu o nákladech řízení

Ústavní soud České republiky ("Ústavní soud") se ve svém nálezu ze dne 4. října 2021, sp. zn. I. ÚS 3905/19, shledal porušení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 a současně též práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod tím, že Městský soud v Praze jako soud odvolací zcela překvapivě a v rozporu s judikatorně ustáleným přístupem...

číst více

Změna platebních podmínek jako podstatná změna závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ("Úřad") potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu ve věci posuzování podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba (DÚR a IČ)". Tímto rozhodnutím dochází ke zpřesnění aplikační praxe týkající se změn závazků ze smlouvy. Nezákonná změna závazku ze smlouvy v rozporu se zákonem o zadávání veřejných...

číst více

K náhradě ušlého výdělku samostatně výdělečně činného znalce

Ústavní soud České republiky ("Ústavní soud") přiznal svým nálezem ze dne 11. května 2021, sp. zn. II. ÚS 806/21, samostatně výdělečně činnému znalci stejné postavení, jaké požívají ve vztahu k náhradě ušlého výdělku zaměstnanci. Tímto rozhodnutím Ústavní soud jasně uzavřel, že znalci mají v soudních řízeních významné postavení a jejich oprávněné nároky si zasluhují ochranu, a v tomto světle je...

číst více

Vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí lze za určitých podmínek povolit i na základě dohody o narovnání

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo dne 8. září 2021 následující právní větu (cit.): "Dohodu o narovnání podle § 1903 o. z. lze považovat za vkladu schopnou, má-li na jejím základě dojít k uznání (ne)existence některého z věcných práv uvedených v § 11 odst. 1 katastrálního zákona. " vyslovenou v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 3. prosince 2020, sp. zn. 24 Cdo 1810/2020...

číst více

Výkon práva, který odpovídá zákonu, může být přesto v rozporu s dobrými mravy

Rozhodnutím ze dne 11. května 2021 Ústavní soud České republiky ve svém nálezu IV. ÚS 3542/20 judikoval, že i výkon práva, který odpovídá zákonu, může být shledán v rozporu s dobrými mravy, má mu být soudem odepřena právní ochrana, a to zejména tehdy, je-li zřejmé, že výkon práva vede k nepřijatelným důsledkům projevujícím se jak mezi účastníky, tak na postavení některého z nich navenek. V dané...

číst více

Prokazování totožnosti mezi soukromoprávními subjekty podle Úřadu pro ochranu osobních údajů

V soukromoprávních vztazích může osoba zcela oprávněně požadovat po jiné osobě, aby prokázala svou totožnost (kupř. předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu), aniž by se takový požadavek opíral o výslovné a konkrétní zákonné zmocnění. Typickým příkladem je požadavek hlavní recepce na prokázání totožnosti při vstupu návštěvníka do relativně uzavřeného kancelářského komplexu. V uvedeném...

číst více

Pražský Hasičský záchranný sbor chyboval při uzavírání koncese

Pražský Hasičský záchranný sbor chyboval při uzavírání koncese Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ("Úřad") Petr Mlsna potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu ve věci koncesní smlouvy Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy se společností PATROL group s.r.o. ze dne 31. ledna 2019, na poskytování služeb tzv. pultu centralizované ochrany ("PCO"). Rozhodnutím bylo shledáno...

číst více