Ústavní soud České republiky („Ústavní soud“) se ve svém nálezu ze dne 30. června 2022, sp. zn. III. ÚS 2373/21, zabýval otázkou porušení ústavně zaručeného práva na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod při aplikaci procesních pravidel soudy.

Podle zmiňovaného nálezu Ústavního soudu dojde k porušení práva na soudní ochranu i tehdy, kdy soud nepřistoupí k projednání určitého návrhu, ačkoli jsou podmínky pro jeho projednání a rozhodnutí o něm splněny. Ústavní soud konstatuje, že „obecné soudy se musí při aplikaci procesních pravidel vyhnout jak přehnanému formalismu, který by zasahoval do zásad spravedlivého procesu, tak přílišné „pružnosti“, která by naopak vedla k odstranění procesních podmínek stanovených zákonem.“

Ústavní soud tak tímto nálezem potvrdil povinnost soudů projednat návrh za splnění podmínek a dbát při aplikaci procesních pravidel na zachování práva na soudní ochranu.

Plný text nálezu Ústavního soudu je dostupný zde.