Ústavní soud České republiky („Ústavní soud“) svým nálezem ze dne 26. dubna 2022, sp. zn. III. ÚS 406/22, zrušil rozhodnutí obecných soudů, kterými bylo porušeno právo stěžovatele na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Toto porušení spočívalo v tom, že krajský soud nevzal v potaz návrhy účastníků na schválení smíru v průběhu odvolacího řízení.

Pro Ústavní soud bylo v posuzované věci podstatné, že krajský soud byl v době svého rozhodování na základě stěžovatelova podání prokazatelně zpraven o záměru účastníků řízení vyřešit spor smírně, čemuž měl odpovídat jeho následný procesní postup. Podle Ústavního soudu měl tedy krajský soud v souladu s občanským soudním řádem posoudit, zda jsou splněny podmínky pro schválení smíru v podobě navrhované účastníky řízení. Pokud by tyto podmínky byly dány, krajský soud by měl v dané věci rozhodnout o schválení smíru.

Úplné znění uvedeného nálezu je dostupné zde.