Ústavní soud České republiky („Ústavní soud“) se ve svém nálezu ze dne 4. října 2021, sp. zn. I. ÚS 3905/19, shledal porušení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 a současně též práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod tím, že Městský soud v Praze jako soud odvolací zcela překvapivě a v rozporu s judikatorně ustáleným přístupem výpočtu hodnoty věci změnil výrok o nákladech řízení soudu prvního stupně výrazně v neprospěch stěžovatelky.

Podle zmiňovaného nálezu Ústavního soudu „Obecný soud nesmí změnit výrok soudu prvního stupně o nákladech řízení, aniž tuto změnu účastník řízení navrhl, a aniž by soud na možnost takové změny rozhodnutí strany upozornil a umožnil jim vyjádřit se k této otázce, případně i předložit nové důkazy, které z pohledu dosavadního řízení nebyly relevantní. Jinak se jedná o tzv. překvapivé rozhodnutí, které je v rozporu s právem účastníka řízení na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.“

Ústavní soud tak tímto nálezem potvrdil aplikovatelnost zákazu překvapivého rozhodnutí soudu i na oblast rozhodování o nákladech řízení.

Plný text nálezu Ústavního soudu je dostupný zde.