Ústavní soud České republiky („Ústavní soud“) ve svém nálezu ze dne 31. srpna 2021, sp. zn. I. ÚS 2904/20, dospěl k názoru, že alternativní vymezení předpokladů přípustnosti dovolání, kdy za jeden předpoklad bylo označeno, že rozhodná otázka v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, a za druhý alternativní předpoklad bylo označeno odchýlení od konkrétně označené ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, se vzájemně nevylučuje.

Za předpokladu, že dovolání splňuje ostatní zákonné náležitosti, představuje odmítnutí takového dovolání pro vady spočívající v nevymezení předpokladů přípustnosti porušení práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Plný text nálezu Ústavního soudu je dostupný zde: Databáze rozhodnutí ÚS.