Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“) potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu ve věci posuzování podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba (DÚR a IČ)“. Tímto rozhodnutím dochází ke zpřesnění aplikační praxe týkající se změn závazků ze smlouvy. Nezákonná změna závazku ze smlouvy v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek může za daných podmínek spočívat nejenom ve změně výše ceny, ale také v úpravě platebních podmínek, vedoucí ke změně ekonomické rovnováhy závazku ve prospěch vybraného dodavatele. Podle vydaného rozhodnutí „Pokud je tedy určitá smluvní podmínka (např. splatnost ceny díla) nastavena ve smlouvě na veřejnou zakázku určitým způsobem, nelze ji zpětně „zmírnit“ ve prospěch vybraného dodavatele, a to ani tehdy, pokud se taková podmínka jeví v důsledku plynutí času a určitých vnějších okolností tvrdší, než bylo původně zamýšleno“. Plný text rozhodnutí předsedy Úřadu je dostupný zde: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Sbírky rozhodnutí (uohs.cz)