Ústavní soud České republiky („Ústavní soud“) přiznal svým nálezem ze dne 11. května 2021, sp. zn. II. ÚS 806/21, samostatně výdělečně činnému znalci stejné postavení, jaké požívají ve vztahu k náhradě ušlého výdělku zaměstnanci.

Tímto rozhodnutím Ústavní soud jasně uzavřel, že znalci mají v soudních řízeních významné postavení a jejich oprávněné nároky si zasluhují ochranu, a v tomto světle je třeba náhradu ušlého výdělku dle zákona o znalcích a vyhlášky č. 37/1967 Sb. přiznávat i samostatně výdělečně činným znalcům, nikoli pouze zaměstnancům.

Podle vydaného rozhodnutí „Náhrada ušlého výdělku představuje kompenzaci za čas, který znalec promeškal v souvislosti s výkonem znalecké činnosti, přičemž z této objektivní příčiny nemohl ve stejnou dobu vykonávat své běžné povolání. Tento výpadek příjmů přitom postihuje zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné a Ústavní soud nevidí důvod mezi nimi při přiznávání náhrady ušlého výdělku rozlišovat. Opačný výklad by osoby samostatně výdělečně činné neodůvodněně znevýhodňoval, čímž by se dostával do konfliktu s principem rovnosti.

Plný text rozhodnutí Ústavního soudu je dostupný zde: Rozsudek.