Rozhodnutím ze dne 11. května 2021 Ústavní soud České republiky ve svém nálezu IV. ÚS 3542/20 judikoval, že i výkon práva, který odpovídá zákonu, může být shledán v rozporu s dobrými mravy, má mu být soudem odepřena právní ochrana, a to zejména tehdy, je-li zřejmé, že výkon práva vede k nepřijatelným důsledkům projevujícím se jak mezi účastníky, tak na postavení některého z nich navenek. V dané věci soudy posuzovaly případ odstoupení prodávající od kupní smlouvy na převod bytové jednotky, uplatněné však až po více něž šesti letech od data uzavření smlouvy a až poté, co kupující v rámci úhrady kupní ceny zaplatila exekučně vymáhané dluhy prodávající a došlo k úhradě zbytku kupní ceny tak, že strany sjednaly nájem bytu pro prodávající, která si doplatek kupní ceny tzv. „odbydlela“. Prodávající se následně domáhala určení vlastnického práva k předmětné jednotce, a to z důvodu tvrzené neplatnosti smlouvy o nájmu bytu. Ústavní soud ČR shledal takové odstoupení od smlouvy, které sice formálně vyhovovalo zákonným požadavkům, jako účelové a v rozporu s dobrými mravy. V dalších podrobnostech lze odkázat na tiskovou zprávu Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 (včetně odkazu na úplný text rozhodnutí), dostupnou na https://www.usoud.cz/aktualne/i-vykon-prava-ktery-odpovida-zakonu-muze-byt-shledan-v-rozporu-s-dobrymi-mravy.