Pražský Hasičský záchranný sbor chyboval při uzavírání koncese

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“) Petr Mlsna potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu ve věci koncesní smlouvy Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy se společností PATROL group s.r.o. ze dne 31. ledna 2019, na poskytování služeb tzv. pultu centralizované ochrany („PCO“). Rozhodnutím bylo shledáno pochybení zadavatele a byla uložena pokuta.

Úřad konstatoval porušení zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřením výše uvedené smlouvy na koncesi mimo zadávací řízení. Přestože předpokládaná hodnota koncese je vyšší než 20 000 000 Kč bez DPH, nezadal ji zadavatel v koncesním řízení nebo v jiném v úvahu připadajícím druhu zadávacího řízení podle zákona a jeho postup mohl ovlivnit výběr dodavatele.

V daném případu se jednalo zejména o otázku, jaká peněžitá plnění v předpokládané hodnotě koncese zohledňovat. Úřad zaujal výklad, že do obratu vybraného dodavatele je nutno zahrnout nejenom měsíční příjem vycházející ze vzorové smlouvy za služby provozu PCO poskytované vybraným dodavatelem, ale také další měsíční platby související s předmětem koncese, hrazené na základě vzorových smluv na účet vybraného dodavatele a dále přeúčtovávané. Podle Úřadu musí zadavatel do výpočtu předpokládané hodnoty koncese obligatorně zahrnout veškeré plnění, které vypovídá o celkovém objemu koncese.

V podrobnostech viz tisková zpráva Úřadu dostupná na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek | Pražský Hasičský záchranný sbor chyboval při uzavírání koncese, předseda ÚOHS potvrdil pokutu (uohs.cz).